Dadgostar Publicationجستجو

گروه های حقوقی

بر چسب ها

کتاب های حقوقی
کتاب های بین المللی حقوق
دایره المعارف حقوقی
حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
کلیات حقوق کیفری
حقوق کیفری اختصاصی
جرم شناسی
حقوق انرژی
کیفر شناسی مجازاتهای سالب حیثیت
عکس جلد
محمد کاظم زارع ،
تألیف ، قطع وزیری ، 227 صفحه
اول ، خرداد 1401
انتشارات دادگستر
شابک 1-229-282-600-978
نوع جلد شومیز
قیمت 110000 تومان تومان
عضویت
منتشر شده موجود است

چکیده: هرچند برخی اندیشمندان علم کیفرشناسی را "علم اجراي مجازاتها" یا "علم اداره زندا نها" می دانستند اما در حال حاضر به تعریف جام عتري نیاز دارد و می توان آن را "علم شناخت اهداف، مبانی، رویکردها و پیامدهاي کیفر" تعریف نمود. این اثرکه به منظور استفاده دانشجویان و علاقمندان به حقوق کیفري وفلسفه کیفري نگاشته شده، با نگاهی جامع به مبانی گذشته نگر و آینده نگر کیفر پرداخته ضمن آنکه در این خصوص مبانی اسلامی و جایگاه کیفر در شرع مقدس اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. از سوي دیگر با توجه به اینکه امروزه رویکردهاي پوپولیسم(عوام گرایی) و امنیت گرایی کیفري برخی نظام هاي کیفري را تحت تاثیر قرار داده،این مفاهیم نیز مورد تحلیل دقیق قرار گرفته و در نهایت کیفر در سطوح خرد و کلان یا به عبارتی فردي و اجتماعی بررسی شده است. با توجه به اینکه درآثارو مطالعات کیفرشناختی سابق، تاکید اصلی بر مجازات حبس قرار گرفته، در این اثر ازتکرار این موضوع امتناع و عمده تاکید بر کیفرهاي سالب حیثیت (یا ترذیلی) گذاشته شده است. این اثر م یتواند در درس کیفرشناسی مورد استفاده دانشجویان حقوق قرار گیرد ضمن آنکه، هدف مولف استفاده علاقمندان به تحلیل کیفر و فلسفه کیفري نیز بوده است.

لینک ها (پیوند)


کلیه حقوق این سایت متعلق به "انتشارات دادگستر" می باشد.